31-08-2012 o 11bs‚Adik &n:sp;Napi1aÅ‚(a):WÅ2odku już dzwoniÅ‚em do Arka. On weźmie swojego Seata (2 os + 2 rowery). Wiec pozostaje Tomek + Mirek i 10 osób z „goÅ›ciem” – razem 12 osób.WiÄ™c gra!Golf czeka dalej


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2016-09-01 (木) 22:10:52 (2871d)