Hej Heidi.Har lige læst et indlæg du har skrevet på canefrcorum, og fulgte derefter dit link herind. Bliver meget berørt af at læse hvad du skriver. Jeg har selv haft kræft tæt inde på livet, ikke igennem mig selv, men min mor. Det er fantastisk at du holder fast i de positive tanker :) selvom der er dårlige dage, så husk de gode. Kan mærke at du er en fighter, og er sikker på at du klarer den :)Sender masser af positive tanker til dig og din familie. De kærligste hilsner Line.


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2016-09-01 (木) 23:39:05 (2877d)