Iurie Moldovanu spune:ÃŽn baza art. 120 din Codul muncii, salariatului i se poate acorda din motive familiale ÅŸi din alte motive întemeiate în baza unei cereri scrise, cu coÃmnmţăsn®itul angajatorului, un concediu neplătit cu o durată de pînă la 60 de zile calendaristice.


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2016-09-01 (木) 23:41:36 (2882d)