De små engle er så fine! Og du har ret Karen Marie, må være en af dem, bare ikke kan lave noget som ikke bare er en fryd for øjet! Dejlig soreymsmsle du, skal have gang i! Ha en smuk dag.


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2016-09-01 (木) 23:41:04 (2817d)