Köszönöm, Erzsikém! Életem egyik legszebb gyereknapi ajándékát kaptam TÅ‘led:-))))) Nagyon élveztem! ... és átjött, hogy milyen szeretettel kerested Zolcsinak a gyereknapi ajn:Ãdékot¡-)) Élményt kaptam én is!!!!


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2016-09-01 (木) 23:35:01 (2652d)