spune:Părinte am vrea să ne explicaÈ›i È™i despre termenii “sfinÈ›irea casei È™i transportului “. E corect să spunem în aÈ™a mod? Dăcă ele se sfinÈ›esc ar trebui să ne închinam la ele…? sau cum? Corect, nu ar fi biei;uv&icnrccntarea lor. 


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2016-09-01 (木) 23:28:47 (2882d)