Det verkar uppenbart att det är frÃ¥ga om ett hedersmord. Aftonbladet säger det förstÃ¥s inte rent ut, men antyder det genom att i anknytning till artikeln lägga in en text om tidigare, liknande händelser. I texten stÃ¥r det bland annat: "Enligt flera poliser och experter som uttalat sig i Svenska Dagbladet handlar det ofta om familjer som lever efter traditioner där flickornas frihet be¤rngÃsas."


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2016-09-01 (木) 22:04:37 (2169d)